آخرین خبر/ لحظه وقوع طوفان در شهر کوریتیبا برزیل را میبینید.