آخرین خبر/ کودکان با یاد و نام شهید قاسم سلیمانی آشنا می شمند.