آخرین خبر/ دستورالعمل های سرویس مدارس در سال تحصیلی چگونه خواهد بود؟ این ویدئو را ببینید.