تسنیم/ هشدار معاون کل وزیر بهداشت: کرونا سن و سال نمی شناسد، جوانان هم احتیاط کنند.