آخرین خبر/ حدود دو هفته دیگر تا مرداد مانده و این همان حدود کمون بیماری کرونا است. با توجه به تجربیاتی که در این چند ماه بشر در مقابل این بیماری بدست آورده بهترین راه جلوگیری از شیوع آن استفاده دائمی از ماسک است.