آخرین خبر/ گزارشی از رونمایی بیمه توافقی برای کسب و کارهای مجازی را ببینید.