انتخاب/ گزارشی از تعیین تکلیف های سیاسی درباره حاج احمد متوسلیان و همراهانش؛ از زمان ربایش تا تایید تلویحی شهادت را میبینید.