صدا و سیما/ متولیان اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: محدودیت های اجتماعی و تعطیلی کارآمد نیست.

مردم باید رفتارهای پیشگیرانه و خودداری از تماس با یکدیگر را در دستور کار قرار دهند.