آخرین خبر/ روایت تخلفات طبری در جلسه امروز دادگاه را میبینید. جلسه ای کهبیشتر بر روابط دانیال زاده و طبری متمرکز بود.