انتخاب/ ونتیلاتور و دردهایی که مبتلایان کرونا، برای درمان مجبور به تحمل آن هستند.