انتخاب/ گزارشی از ثبت بیشترین قربانی روزانه کرونا در گرمترین ماه سال را مشاهده می کنید.