آخرین خبر/ گزارشی از انفجار در کارگاه شارژ کپسول اکسیژن را ببینید.