صدا و سیما/ آزمون سراسری در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.