آخرین خبر/ حریرچی گفت: کسانی که کرونا گرفتند هیچ تضمینی وجود ندارد ایمنی کامل پیدا کرده باشند.