آخرین خبر/ حریرچی گفت: پیش بینی آقای نمکی کاملا درست بود ما در حال رسیدن به اعداد یک رقمی بودیم ولی به دلیل ضرورت بازگشایی مشاغل و عادی پنداری مردم اوج گرفتیم. اگر 80 درصد مردم ماسک بزنند در بیرون خانه معادل همه فاصله گذاری های فروردین اثر خواهد داشت