آخرین خبر/ اقدامات جدید استاندار مازندران برای جلوگیری از تجمعات و تردد در سواحل شمالی را می بینید و می شنوید.