خبرآنلاین/ حضور کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی با لباس مخصوص در بازار مردمی که بی تفاوت در حال خرید هستند