صدا و سیما/ بیمارستان هایی که این روزها خیلی شلوغند! رعایت همگانی، ضرورت این روزهایی کرونایی است. این ویدئو را ببینید.