تسنیم/ سفری به ایستگاه پایانی تراژدی کرونا را مشاهده کنید.