مهر/ سردار مومنی دربرنامه دستخط گفت :شدت کرونا در معتادها بیشتر است و مستعد تر هستند.