آخرین خبر/ اگر همکاری در محل کار دچار بیماری کرونا بشود بقیه همکاران نیاز به تست کرونا دارند؟