فارس/ گزارشی از قربانگاه های دختران از تاریک خانه های فضای مجازی تا  آن طرف آب را میبینید. فضایی رها که با ارسال عکس به کوچه پس کوچه های دنیای واقعی کشیده میشود.