تسنیم/ تصاویری از سیلی را میبینید که در ژاپن از آسمان می بارد.