آخرین خبر/  هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: به علت شیوع کرونا تعداد محل های آزمون را افزایش داده ایم که داوطلبان بتوانند در نزدیک ترین حوزه به محل زندگی، آزمون بدهند.