فارس/ دورهمی برخی از مردم در بوستان های تهران در شرایط کرونایی را ببینید.