مهر/ پیشنهاد کمیته ملی المپیک به خزانه دولت و برای تخصیص بودجه سال آینده رقمی معال دو برابر بودجه مصوب این کمیته در سال جاری است.
رایزنی نهادهای مختلف با خزانه دولت و برای مشخص شدن میزبان بودجه مصوب و دریافتی سال آینده آغاز شده است. کمیته ملی المپیک هم در این زمینه بیکار نبوده و با توجه به رویدادها و برنامه هایی که در سال آینده خواهد داشت و از طرفی حساب و کتاب های مالی داخلی، میزان بودجه موردنیازش برای این سال را مشخص کرده است.
کمیته ملی المپیک برای سال ۹۶ درخواست بودجه ای دو برابر بودجه سال قبل را به خزانه دولت ارائه کرده است. البته با توجه به اینکه چند هفته ای رسول خادم، سرپرستی خزانه داری این کمیته را عهده دار شده، قرار است در نشستی با حضور وی خیلی دقیق تر در مورد بودجه سال آینده و انجام رایزنی نتیجه بخش برای دریافت آن بحث و بررسی لازم انجام شود.
۵۴ میلیارد تومان بودجه مصوب کمیته ملی المپیک برای سال جاری بود.