ورزش 3/ محمود کلهر، بازيکن قديمي تيم هاي استقلال و پرسپوليس، باشگاه پرسپوليس را مورد انتقاد قرار مي دهد.
کلهر مي گويد: «از طرفي متاسفم که باشگاه براي کاظم سيد عليخاني هيچ کار خاصي نکرده و از يک شاخه گل هم دريغ کرده و از طرفي خوشحالم که امروز پيشکسوتان پرسپوليس، صاحب تشکيلات منظم و معقولي شده اند و خودشان توان اداره مجلس بزرگداشت مرحوم کاظم سيد عليخاني را در قالب شرکت پيشکسوتان دارند.»
کلهر ادامه مي دهد: «متاسفانه باشگاه ما خانه غريبه ها شده است و پيشکسوتان در آن جايي ندارند ولي حضور آدم هايي از بين بچه هاي خودمان مثل بهروز سلطاني، عربشاهي و فنوني زاده غروربرانگيز است و من از اين دوستان خوب و البته سعيد شيريني که مدير اين تشکيلات است ممنونم.»
کلهر در ادامه حرف هايش باز هم به شرکت پرسپوليس رجوع کرده و گفت: «کاظم سيد عليخاني آدم بي نيازي بود و در هيچ شرايطي نمي خواست دستش جلوي ديگران دراز باشد؛ اما خرج که از شرکت پيشکسوتان بود به نوعي باعث شد تا هزينه ها از جيب خود کاظم سيد عليخاني باشد.»