3683 1 نظـــــــر  

ورزش 3/ محمود کلهر، بازيکن قديمي تيم هاي استقلال و پرسپوليس، باشگاه پرسپوليس را مورد انتقاد قرار مي دهد.
کلهر مي گويد: «از طرفي متاسفم که باشگاه براي کاظم سيد عليخاني هيچ کار خاصي نکرده و از يک شاخه گل هم دريغ کرده و از طرفي خوشحالم که امروز پيشکسوتان پرسپوليس، صاحب تشکيلات منظم و معقولي شده اند و خودشان توان اداره مجلس بزرگداشت مرحوم کاظم سيد عليخاني را در قالب شرکت پيشکسوتان دارند.»
کلهر ادامه مي دهد: «متاسفانه باشگاه ما خانه غريبه ها شده است و پيشکسوتان در آن جايي ندارند ولي حضور آدم هايي از بين بچه هاي خودمان مثل بهروز سلطاني، عربشاهي و فنوني زاده غروربرانگيز است و من از اين دوستان خوب و البته سعيد شيريني که مدير اين تشکيلات است ممنونم.»
کلهر در ادامه حرف هايش باز هم به شرکت پرسپوليس رجوع کرده و گفت: «کاظم سيد عليخاني آدم بي نيازي بود و در هيچ شرايطي نمي خواست دستش جلوي ديگران دراز باشد؛ اما خرج که از شرکت پيشکسوتان بود به نوعي باعث شد تا هزينه ها از جيب خود کاظم سيد عليخاني باشد.»

3683 1 نظـــــــر