ورزش 3/ محمود کلهر، بازیکن قدیمی تیم های استقلال و پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس را مورد انتقاد قرار می دهد.
کلهر می گوید: «از طرفی متاسفم که باشگاه برای کاظم سید علیخانی هیچ کار خاصی نکرده و از یک شاخه گل هم دریغ کرده و از طرفی خوشحالم که امروز پیشکسوتان پرسپولیس، صاحب تشکیلات منظم و معقولی شده اند و خودشان توان اداره مجلس بزرگداشت مرحوم کاظم سید علیخانی را در قالب شرکت پیشکسوتان دارند.»
کلهر ادامه می دهد: «متاسفانه باشگاه ما خانه غریبه ها شده است و پیشکسوتان در آن جایی ندارند ولی حضور آدم هایی از بین بچه های خودمان مثل بهروز سلطانی، عربشاهی و فنونی زاده غروربرانگیز است و من از این دوستان خوب و البته سعید شیرینی که مدیر این تشکیلات است ممنونم.»
کلهر در ادامه حرف هایش باز هم به شرکت پرسپولیس رجوع کرده و گفت: «کاظم سید علیخانی آدم بی نیازی بود و در هیچ شرایطی نمی خواست دستش جلوی دیگران دراز باشد؛ اما خرج که از شرکت پیشکسوتان بود به نوعی باعث شد تا هزینه ها از جیب خود کاظم سید علیخانی باشد.»