کاپ/ همشهري نوشته که مديرعامل استقلال،ميثم مجيدي را نشناخته است.
اين روزنامه مصاحبه اي با سامان نريمان جهان هم ترتيب داده و از قول او نوشته گلزني با پيراهن پرسپوليس به استقلال لذت ديگري دارد.
بازگشت سجاد شهباززاده به استقلال هم از سوژه هاي ديگر همشهري است.