فارس/ يک روزنامه بلغارستاني به بانوي واليباليست ايران لقب «هيولاي بزرگ» داد.
مائده برهاني که در نيم فصل اول تا هفته ششم براي تيم واليبال بانک سرمايه بازي مي کرد با شومن کلاب صوفيه وارد مذاکره شد.
اين بازيکن راهي بلغارستان شد تا براي اين تيم باشگاهي به ميدان برود.
وي نخستين لژيونر ايراني در واليبال بانوان است.
بر اين اساس يک روزنامه بلغارستاني از مائده برهاني بازيکن ايراني در ليگ بلغارستان به عنوان هيولاي بزرگ نام برد.