آخرين خبر/ عليرضا منصوريان روي تصميم خود درباره نيمکت نشيني مهدي رحمتي مصمم است و قصد دارد در اولين بازي نيم فصل اين بازيکن را روي نيمکت بگذارد. بدين ترتيب رحمتي در ديدار با نفت جايي در ترکيب ثابت تيم ندارد و سيد حسين حسيني مرد شماره يک آبي ها در اين بازي خواهد بود.