آخرين خبر/ امير قلعه نويي سرمربي تراکتورسازي با توجه به اتفاقاتي که براي مهدي رحمتي در استقلال افتاده، حرف هايي در محفلي دوستانه زده که در نوع خود جالب است. قلعه نويي و رحمتي رابطه بسيار بدي با هم دارند و اين مشکلات بعيد به نظر مي رسد يک روز حل شود. قلعه نويي اخيرا در آن محفل به دوستانش گفته: «يکي به رحمتي بگويد بايد قدرم را مي دانست. ديديد من از اين رفتارها با او نداشتم.»