کاپ/ سرمربي استقلال مطابق تيتر جلد گل تصميم بزرگي گرفته که سيد حسين حسيني را در بازي مقابل نفت هم درون دروازه آبي پوشان قرار بدهد.
گل مصاحبه اي هم با برانکو ترتيب داده است.
اين روزنامه به نقل از سعيد فائقي نوشته:کي روش دندان هاي ما را شمرده است.