ورزش 3/ با وجود اعتراض علي دايي به راي صادره از سوي کميته انضباطي وي امروز حق نشستن روي نيمکت تيم نفت تهران را نخواهد داشت.
بعد از اعلام کميته انضباطي مبني بر اينکه علي دايي به خاطر تخلفات بازي با سپاهان دو جلسه از همراهي تيمش محروم شده است سرمربي تيم نفت به اين حکم اعتراض زد و بر اين باور است چون در جام حذفي مرتکب تخلف شده بايد تاوان آن را در بازي هاي حذفي پس دهد نه ليگ برتر. همانند رفتاري که فصل گذشته با مهدي رحمتي شد. در ليگ برتر مرتکب تخلف شد و محروميت آن را هم در بازي هاي ليگ برتر سپري کرد.
درخواست اعاده دادرسي علي دايي مورد قبول کميته انضباطي قرار نگرفته و او امروز حق نشستن روي نيمکت تيم نفت تهران را نخواهد داشت. در روزهاي اخير اين پرونده به يک چالش تبديل شده است و موجب اعتراض هاي علي دايي به فدراسيون فوتبال شده بود.