جام نيوز/ اصلا شکايتي از سوي باشگاه ذوب آهن به کميته انضباطي ارجاع نشده که رأيي صادر و درخواست اجراي آن ارائه گردد.
عبدالصمد ابراهيمي اعلام کرد: هفته گذشته مديرعامل باشگاه ذوب آهن براي چندمين بار خواستار مطالبه حق رشد محسن مسلمان از پرسپوليس شد و تهديد کرد که در صورت عدم پرداخت، اين بازيکن بايد به ذوب آهن برگردد.
ذوبي ها براي عملي کردن تهديد خود درخواست اجراي رأي کميته انضباطي را به اين کميته دادند اما با بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد اصلا رأيي وجود ندارد.
بررسي بيشتر نشان مي داد اصلا شکايتي به کميته انضباطي ارجاع نشده که رأيي صادر و درخواست اجراي آن ارائه گردد.
در کميته انضباطي فقط پرونده مطالبه حق رشد و مبلغ رضايت نامه پيام صادقيان مطرح و منتج به صدور رأي شده است.
در خصوص مسلمان هم قرار شد ذوبي ها دادخواستي به طرفيت باشگاه پرسپوليس ارائه دهند و موضوع ارتباطي با خود بازيکن ندارد و نه بحث محروميت مسلمان مطرح خواهد بود و نه بازگشت او به اصفهان.