ورزش 3/ تنبيه خنده دار چالش هدفگيري تيردروازه بايرني ها