کاپ/ دو بازیکن تراکتورسازی به معلولان استان آذربایجان شرقی کمک مالی کردند.
سعید آقایی و محمد ابراهیمی در یک کار خیر،مبالغی را به موسسه معلولان آذربایجان شرقی کمک کردند.
حضور این دو بازیکن در امور خیریه،بازتاب های زیادی در میان هواداران تراکتورسازی داشته است.