کاپ/ دو بازيکن تراکتورسازي به معلولان استان آذربايجان شرقي کمک مالي کردند.
سعيد آقايي و محمد ابراهيمي در يک کار خير،مبالغي را به موسسه معلولان آذربايجان شرقي کمک کردند.
حضور اين دو بازيکن در امور خيريه،بازتاب هاي زيادي در ميان هواداران تراکتورسازي داشته است.