نود/ شمالی‌های تیم ملی در یک قاب در جام صلح و دوستی کویت در سال ٦٨. نامجومطلق ، قایقران، افتخاری ، عاشوری وعابدیان در تصویر حضور دارند.