آخرین خبر/ ساعت برگزاری دیدار ایران_ اسپانیا در اقصی نقاط جهان.