آخرین خبر/به نظر می رسد اسرائیلی ها افرادی را موظف کرده اند در بازی های جام جهانی در نقطه ای مناسب(روبروی جایگاه ویژه) بنشینند تا دوربین ها پرچم مجعول آنها را نشان دهد.
بر اساس رصد تیم ویدئویی "آخرین خبر" این اتفاق حداقل در ۱۰ بازی جام جهانی افتاده است.