آخرین خبر/آشنایی با دله آلی بازیکن با تکنیک تیم انگلستان.