آخرین خبر/موقعیت عالی برای گل دوم کرواسی به انگلستان که به تیرک دروازه اصابت کرد.