آخرین خبر/بازیکنان کرواسی در زمان خوشحالی بعد از گل دوم روی یکی از عکاسان افتادند و او در حالی که زیر بازیکنان گیر کرده بود عکاسی می کرد و می خندید.