آخرین خبر/شوخی کاربران فضای مجازی با شعار طرفداران تیم انگلیس.
عصر چهارشنبه "فوتبال به خانه برمی گردد"
صبح پنجشنبه "ما به خانه بر می گردیم!"