آخرین خبر/مصاحبه دشان و گریزمان پس از پیروزی در فینال.