آخرین خبر/ روزنامه پیروزی دوشنبه 25 تیر 97؛ سروش با شماره 7 علی پروین آمد