ورزش 3/ توضیحات‌عبدالهی‌ درخصوص‌حادثه‌تلخ‌ باشگاه‌انقلاب.