آخرین خبر/باران عروسک به جای پرتاب سنگ توسط هواداران بافرهنگ هلندی