ورزش 3/ حرکت تحقیر آمیز بازیکن آمریکا روی بازیکن مکزیک.