آخرین خبر/ رضا قوچان نژاد به همراه دوران، در حال فوت کردن شمع تولد 31 سالگى‌اش