ورزش 3/ پاس گل و گل حمیدرضا کاظمی، بازیکن ایرانی مجیس عمان